Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Sản phẩm thực phẩm là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, loại sản phẩm này phải được quản lý chất lượng trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và được công bố tiêu chuẩn cơ sở. Bài viết dưới đây, Luật Rong Ba hướng dẫn các quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Để có thể áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở tham chiếu Quy chuẩn tương ứng, ban hành và công bố áp dụng.

Luật Rong Ba cứ trên Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm thực phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 thì tiêu chuẩn được hiểu là các quy định về yêu cầu quản lý và đặc tính kỹ thuật được sử dụng làm căn cứ chuẩn để đánh giá, phân loại các dịch vụ – hàng hóa – sản phẩm – môi trường… trong hoạt động kinh tế – xã hội, với mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng của các đối tượng này.

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay theo quy định gồm hai loại là Tiêu chuẩn Quốc gia (được ký hiệu viết tắt là TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (được ký hiệu viết tắt là TCCS).

Theo đó, tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là tiêu chuẩn cho các quá trình, dịch vụ, sản phẩm hàng hóa… được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự xây dựng, tự ban hành và tự áp dụng tại cơ sở để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở đó.

Đơn vị xây dựng và áp dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, đúng đắn, chính xác của các nội dung trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở trước cơ quan nhà nước, pháp luật và khách hàng.

Việc xây dựng và áp dụng trong hoạt động của cơ sở phải được cơ sở ban hành, thông báo trong toàn cơ sở và đó được gọi là thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Quy định pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở hiện được quy định và điều chỉnh bởi các văn bản pháp lý như sau:

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006.

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ ban hành ngày 28/09/2007 Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Đối tượng phải thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, quá trình, môi trường được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chế tạo, sản xuất, kinh doanh trên thị trường mà chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với sản phẩm đó.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

TCCS được chính cơ sở là doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xây dựng, không được trái với các quy định pháp luật hiện tại và các Quy chuẩn kỹ thuật đang có hiệu lực.

 Phải được xây dựng căn cứ theo: các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc các kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm sản phẩm; các công nghệ kỹ thuật tiến bộ hiện đại; kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu của cơ sở đó.

Hiện nay TCCS có thể gồm các loại sau, tương ứng với các đối tượng được xây dựng, cụ thể:

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

Tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc phương pháp đo và hiệu chuẩn;

Tiêu chuẩn ghi nhãn sản phẩm, bao gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm

Tiêu chuẩn quá trình;

Tiêu chuẩn dịch vụ

Tiêu chuẩn môi trường.

Để xây dựng tiêu chuẩn này, cơ sở có thể dựa theo các phương thức cơ bản như:

Chấp nhận tiêu chuẩn tương ứng sẵn có hiện tại của quốc tế, của khu vực, của nước ngoài hoặc của Việt Nam để xây dựng thành TCCS;

Xây dựng từ đầu và mới hoàn toàn, dựa trên việc sử dụng các kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, phân tích, đánh giá….

Sửa đổi, bổ sung lại bản công bố tiêu chuẩn cơ sở đang được áp dụng hiện hành tại cơ sở đó để có được bộ TCCS mới phù hợp hơn.

Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở:

Tùy theo Quy mô tổ chức hoạt động, loại hình sản xuất – kinh doanh mà cơ sở có thể lựa chọn áp dụng đầy đủ, bổ sung hoặc lược bỏ một hoặc một số bước trong Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở dưới đây.

công bố tiêu chuẩn cơ sở

công bố tiêu chuẩn cơ sở

Một quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở đầy đủ mà cơ sở có thể tham khảo xem xét được quy định tại Khoản 3.1 Điều 3  mục IV Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN, theo đó gồm 09 bước như sau:

Bước 1: Cơ sở lên kế hoạch, phương án chi tiết để xây dựng bộ TCCS cho đơn vị;

Bước 2: Cơ sở tổ chức Hội đồng biên soạn bản Dự thảo các nội dung.

Bước 3: Cơ sở họp, tổ chức để biểu quyết thông qua Dự thảo đó hoặc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

Bước 4: Cơ sở tổ chức một hoặc nhiều hội nghị chuyên đề về việc góp ý sửa đổi, bổ sung, đánh giá các nội dung của Bản dự thảo.

Bước 5: Cơ sở thực hiện việc xử lý, tổng hợp, điều chỉnh và tiếp thu các ý kiến sửa đổi bổ sung, đồng thời hoàn thiện nội dung Dự thảo.

Bước 6: Cơ sở tiến hành lập Hồ sơ Dự thảo hoàn chỉnh.

Bước 7: Cơ sở tiến hành thẩm tra lại lần nữa các nội dung trong Hồ sơ Dự thảo, kiểm tra các giấy tờ, thông tin còn thiếu hay cần bổ sung, chỉnh sửa các lỗi chính tả, hình thức văn bản theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của cơ sở.

Bước 8: Cơ sở tiến hành ra Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sở, hiệu lực áp dụng và toàn bộ các nội dung của TCCS.

Bước 9: Cơ sở tiến hành in ấn công khai, rộng rãi và phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, phòng ban, nhân viên trong cơ sở về việc áp dụng và các nội dung của TCCS để thực hiện áp dụng đúng theo.

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Người có thẩm quyền công bố: Người đứng đầu cơ sở hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức đó.

Hình thức công bố: trực tiếp bằng ký văn bản ban hành về việc công bố ban hành, áp dụng và các nội dung của TCCS.

Thời gian công bố: Sau khi cơ sở đã thống nhất thông qua nội dung của Bộ TCCS.

Hiệu lực của TCCS: Bộ TCCS sau khi được ký ban hành và công bố sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được ban hành hoặc thời điểm cụ thể được ghi rõ trong Văn bản ban hành công bố.

 Lưu ý: Hồ sơ dự thảo TCCS phải được lưu giữ tại trụ sở của cơ sở đó để làm căn cứ so sánh, đối chiếu, tham chiếu sử dụng khi cơ sở có nhu cầu sửa đổi, bổ sung TCCS.

Thể hiện nội dung và trình bày bộ tiêu chuẩn cơ sở thế nào là hợp lý và đúng quy định?

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở sẽ được thể hiện và trình bày như sau:

Số hiệu TCCS và năm ban hành tiêu chuẩn sẽ sử dụng dấu hai chấm “:” để phân định.

Số hiệu tiêu chuẩn và năm ban hành phải đứng sau ký hiệu viết tắt TCCS

Chữ viết tắt hoặc ký hiệu của cơ sở ban hành tiêu chuẩn sẽ được viết ngay sau năm ban hành tiêu chuẩn và được cách nhau bởi dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Công ty TTT ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở năm 2020 với ký hiệu sau: TCCS 01:2020/TTT. Theo đó: TCCS là viết tắt của từ Tiêu chuẩn cơ sở. “01” là số hiệu. “2020” là năm ban hành và được công bố lần đầu tiên. “TTT” là ký hiệu tên của cơ sở ban hành tiêu chuẩn.

Các nội dung chính mà TCCS cần phải có gồm:

Mục lục

Nội dung, thông tin, lời mở đầu

Nội dung tổng quan, khái quát

Nội dung cơ bản chi tiết về kỹ thuật của tiêu chuẩn

Các nội dung thông tin bổ sung khác có liên quan đến tiêu chuẩn

Các nội dung trong TCCS phải trình bày chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, rõ ràng, không sai lỗi chính tả cơ bản, không sử dụng các từ/cụm từ/nội dung dễ gây hiểu sai nghĩa hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc hoặc người sử dụng.

Các trang trong TCCS bắt buộc phải đánh số thứ tự để tiện theo dõi, quản lý số thứ tự các trang. TCCS có thể sử dụng tờ bìa hoặc không nếu cơ sở không cần thiết sử dụng.

Thời gian thực hiện.

Tùy theo quy mô tổ chức, hoạt động, kinh doanh, sản xuất của từng cơ sở mà thời gian để xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sẽ kéo dài nhanh hay lâu.

Kết quả đạt được của thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Số hiệu sau khi được ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng sẽ được sử dụng để in ấn, ghi số hiệu tiêu chuẩn trên nhãn sản phẩm, bao bì sản phẩm hàng hóa hoặc trong toàn bộ các giấy tờ, tài liệu nội bộ – giao dịch – giới thiệu – xúc tiến thương mại liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa đó.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về công bố tiêu chuẩn cơ sở . Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775