Mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà

Từ ngày đời nay, tư tưởng “an cư lạc nghiệp” đã bén rễ, ăn sâu trong tư tưởng con người Việt Nam, do đó nhà ở được coi là tài sản vô cùng quan trọng của người dân.

Vì vậy, pháp luật hiện nay quy định khá chi tiết, cụ thể các vấn đề liên quan đất đai, nhà, mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà với các hình thức chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thừa kế,…

Theo đó, thuê nhà ở là việc cho thuê chuyển giao quyền sử dụng nhà cho bên thuê sử dụng nhà vào mục đích để ở trong một thời hạn nhất định và được nhận tiền cho thuê nhà một lần hoặc nhiều lần từ bên thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở là một dạng của hợp đồng thuê tài sản nên nó được hiểu là một giao dịch dân sự được hình thành từ sự thỏa thuận giữa các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Như vậy, để xác định bên cho thuê nhà có những quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào thì cần xem xét nội dung các bên thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan như bộ luật dân sự, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản,…

Cơ sở pháp lí.

Bộ luật dân sự 2005
 
Bộ luật dân sự 2015
 
Luật nhà ở 2014
 
Nghị quyết 52/2010/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng thuê tài sản:

“Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 475. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Như vậy, đối với hợp đồng thuê nhà do các bên tự thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê, hình thức trả tiền và múc đích thuê nhà.

Trường hợp người thuê nhà thực hiện việc cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý.

Theo như thông tin cung cấp thì bên B thuê nhà với mục đích kinh doanh và được phép thực hiện hoạt động cho thuê lại nhà.

Trong hợp đồng hai bên có thỏa thuận về mực đích cho thuê, tuy nhiên thỏa thuận không rõ ràng chỉ thỏa thuận rằng bên B được thuê nhà với mục đích kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, bên A không cấm.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cho thuê lại nhà thì pháp luật không cấm thì bên B hoàn toàn có quyền kinh doanh, tuy nhiên việc ngành nghề kinh doanh có bị bên A cấm hay không bên B phải có nghĩa vụ xin phép bên A. Do đó nếu bên A không đồng ý thì bên B không được tiếp tục thực hiện việc cho thuê lại nhà.

Luật nhà ở 2014 quy định:

Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

1. Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;

b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê…

Như vậy khi bên thuê nhà thực hiện việc cho thuê lại nhà mà không được bên A đồng ý thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Do đó, việc cô chú bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với công ty B là có căn cứ.

Mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày   …  tháng   …  năm 

Hợp đồng cho thuê lại nhà

…………………………………………….

(Số liệu của người thuê:

Cá nhân: tên, họ, nơi ở

Pháp nhân: tên công ty, trụ sở, IČO, số tài khoản, tên người chịu trách nhiệm)

Tiếp theo chỉ gọi là „người thuê”

……………………………………………. .

(số liệu của người thuê lại: – tên, họ, địa chỉ hiện tại)

Tiếp theo chỉ gọi là „người thuê lại“

Ký hợp đồng về việc cho thuê lại:

Điều I. Đối tượng cho thuê lại

Vợ chồng ……………………….. và …………………….. theo hợp đồng thuê từ ngày……………….. là những người cùng thuê căn hộ trong ngôi nhà số. …… trên phố …………….. số ……… tại ………………………….. .

Đó là căn hộ số ….. ở ….. tầng, căn hộ có ……. phòng và bếp cùng với trang thiết bị…………… và những diện tích khác ……………. .

Chủ sở hữu ngôi nhà hoặc căn hộ (chủ cho thuê) là ……………………………….. (tên, họ, nơi ở).

Chủ cho thuê đã đồng ý cho thuê lại căn hộ – có bản chụp văn bản đồng ý của chủ cho

thuê là phần không tách rời hợp đồng này.

Đối tượng cho thuê lại là toàn bộ căn hộ.

Hoặc là:

Phần cho thuê lại là một phần của căn hộ gồm có ………….. .

Tới ngày …………………. người thuê lại sẽ tiếp nhận từ người thuê phần thuê lại của căn

hộ từ người thuê, phần này sẽ được ghi trong biên bản bàn giao.

Điều II Thời gian cho thuê lại

Cách thứ I

Việc thuê lại được thỏa thuận có thời hạn từ ………………… tới ………………….. .

Cách thứ II

Hợp đồng cho thuê lại không thời hạn.

Việc thuê lại được tính từ ngày………. .

Điều III Chi phí cho việc thuê lại và cho các dịch vụ kèm theo việc sử dụng căn hộ

Chi phí cho việc thuê lại được thỏa thuận bằng số tiền là ………….. Kč hàng tháng kể cả cho các dịch vụ kèm theo. Số tiền này sẽ được sửa đổi hàng năm bằng sự thỏa thuận giữa hai bên.

Người thuê lại cam kết sẽ trả cho người thuê chi phí cho việc thuê lại tới ngày …… hàng tháng, đến ngày đó chi phí được trả vào tài khoản của người thuê tại ngân hàng …………………… số tài khoản……………………… hoặc bằng tiền mặt.

Điều IV Kết thúc việc thuê lại

Cách thứ I:

Việc thuê lại có thời hạn sẽ kết thúc theo thời hạn đã thỏa thuận.

Người thuê có thể kết thúc trước thời hạn việc thuê lại có thời hạn vì những lý do sau

đây:

a) người thuê lại trả chậm hơn 1 tháng tiền chi phí cho việc thuê lại đã được thỏa thuận

b) người thuê lại hoặc những người cùng ở vi phạm trật tự và đạo đức trong ngôi nhà

c) người thuê lại sử dụng căn hộ trái với mục đích đã ký hoặc để lại cho người khác thuê không có sự đồng ý của người thuê

d) căn hộ không thể tiếp tục sử dụng vì lý do xây dựng – kỹ thuật của ngôi nhà hoặc căn hộ

Thời gian thông báo cắt hợp đồng là ……… Thời gian cắt hợp đồng bắt đầu tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ khi người thuê lại nhận được thông báo.

Cách thứ II

Việc thuê lại không thời hạn có thể kết thúc từ cả hai bên mà không cần đưa ra lý do. Thời hạn thông báo kết thúc là 1 tháng. Được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ khi nhận được thông báo.

Việc thuê lại được kết thúc đồng thời muộn nhất cùng với sự kết thúc quan hệ thuê.

Điều V Những thỏa thuận đặc biệt

Những sửa chữa nhỏ liên quan tới việc sử dụng căn hộ và chi phí cho việc bảo dưỡng thông thường căn hộ do người thuê lại tự chi trả.

Tới ngày kết thúc việc thuê lại người thuê lại có trách nhiệm thu dọn những đồ vật của mình ra khỏi căn hộ và bàn giao lại căn hộ cho người thuê với trạng thái như ban đầu.

Sau khi kết thúc hợp đồng người thuê lại không có quyền đòi hỏi căn hộ thay thế, nhà trọ thay thế cũng như chỗ trú chân.

Những điều không được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bằng quy định tương ứng của Luật dân sự.

Điều VI

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Chủ cho thuê giữ một bản sao.

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.

Đồng ý của chủ bất động sản – chủ cho thuê:

…………………………………..

Tại …………….. Ngày ……………..

………………………                                                                       ………………………

Người thuê                                                                               Người thuê lại

mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà

mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Trên đây là toàn bộ nội dung về mẫu hợp đồng cho thuê lại nhà, Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Luật Rong Ba để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Luật Rong Ba mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775