Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên rất nhiều vướng mắc đến vấn đề này chưa được giải quyết. Bài viết dưới đây của đội ngũ Luật sư Luật Rong Ba sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể nhất cho quý khách hàng về Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là gì? Điều kiện để thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư?

Khái niệm địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án là nơi mà dự án được triển khai, địa điểm thực hiện phải được công khai trong giấy phép đăng ký. Khi chuyển đổi nơi thực hiện, không phải là nơi được xin phép như trong giấy tờ, cần xin phép thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.

Tại sao phải thực hiện thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

– Theo quy định của Luật Đầu tư có quy định: ” Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Trong khi đó, trên giấy chứng nhận đầu tư có các thông tin như sau:

+ Mã số dự án đầu tư

+Tên dự án đầu tư

+Thông tin các nhà đầu tư

+Mã số dự án đầu tư

+Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

+Diện tích đất sử dụng;

+Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

+Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);

+Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm ( Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn); 

+Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có) .

Như vậy, khi chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư tức là đã làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư nên bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện thực hiện thay đổi địa điểm dự án đầu tư  

– Trước khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì tổ chức kinh tế  thực hiện dự án đầu tư cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng đối với địa điểm thuê hiện tại để chứng minh rằng tổ chức kinh tế với bên cho thuê hiện tại đã hoàn tất các quyền và nghĩa vụ với nhau.

– Cần phải nghiên cứu kỹ chỗ địa điểm mới dự kiến chuyển tới có phù hợp với dự án công ty mình đang thực và giấy tờ pháp lý của địa điểm dự án mới, cụ thể:

+ Địa điểm mới phải là nơi ho phép hoạt động các lĩnh vực mà công ty mình đã đăng kí trên giấy chứng nhận đầu tư.

+ Tìm hiểu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch chưa…

– Cần phải hoàn thiện hồ sơ và củng cố giấy tờ pháp lý để nộp một bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư và sau khi thực hiện xong thủ tục này thì tổ chức kinh tế thực hiện dự án mới chính thức được thực hiện chuyển địa điểm dự án đầu tư.

Các bước thực hiện thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Bước 1. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

  1. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

–  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Bản Giải trình lý do điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án : Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký;

  1. Trường hợp nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
  2. Thẩm quyền cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

–  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp trên đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án đầu tư có trụ sở công ty trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chủ trụ sở công ty còn nếu trụ sở công ty không trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì công ty sẽ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh công ty. Cụ thể từng trường hợp sẽ thực hiện như sau:

  1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế , doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

– Thời gian thực hiện: 03-05 ngày kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ

  1. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận chi nhánh, địa điểm kinh doanh

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

– Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh,  địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, địa điểm kinh doanh chuyển đến. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, địa điểm kinh doanh chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775