Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là một vấn đề quan trọng được quy định trong bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là gì? Đặc điểm của tội này ra sao, cũng như là hình phạt áp dụng đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bài viết dưới đây của đội ngũ Luật sư Luật Rong Ba sẽ đưa ra những giải đáp chính xác nhất cho quý khách hàng

 Khái niệm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

 Cơ sở pháp lý

Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

 Đặc điểm của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một là, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong nhóm tội phạm về ma túy, do đó, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý và sử dụng các chất ma tủy của Nhà nước ở tất cả các khâu của quá trình quản lý. Ngoài ra, hành vi phạm tội còn xâm hại đến các quan hệ xã hội khác như: ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe cộng đồng và lan tràn tệ nạn nghiện hút ma túy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Hai là, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác hoặc chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ, dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng trái phép chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác một cách thuận lợi.

Ba là, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do người có đủ năng lực trách nhiệm dân sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện bằng lỗi cố ý trực tiếp.

Cấu thành tội phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi khách quan:

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây:

– Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

 Yếu tố lỗi: Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp.

Hình phạt

– Khung hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

– Trường hợp có thêm các tình tiết tăng nặng:

+ Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu thuộc khoản 2 Điều 197.

+ Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 197.

+ Phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân nếu rơi vào trường hợp khoản 4 Điều 197.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Phân biệt tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy  và tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua  bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Điều 254 BLHS năm 2015, tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuy quy định 4 hành vi cấu thành 4 tôi phạm cụ thể sau:  tội sản xuất các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, tội tàng trữ các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, tội vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng  vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy và tội mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuy. Thực tiễn áp dụng quy định này cần lưu ý rằng, tuy thuộc vào hành vi cụ thể mà người phạm tội đã thực hiện để định tội danh cho phù hợp.

Ngoài những điểm giống nhau, tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma túy còn có những điểm khác với tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

Khách thể trực tiếp của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma túy, còn khách thể trực tiếp của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiến đoạt các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma tùy là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển, trao đổi phương tiện hoặc dung cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng chất ma túy.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bao gồm tổng hợp nhiều hành vi chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, vv.) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma tùy vào cơ thể người khác. Hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bản trái phép hoặc chiếm đoạt các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc săm xuất hoặc sử dụng chất ma túy (Điều 196) nhằm sàn xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Phân biệt tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tội chứa chấp việc sử dụng phép chất ma túy (Điều 254 BLHS năm 2015)

Theo quy định của Điều 256 BLHS năm 2015, tôi chứa chấp việc sử trong trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi của người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết người khác là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng vẫn cho họ mượn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma tùy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về xử dụng ma túy. So sánh với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho thấy, giữa hai tội phạm này còn một số điểm khác nhau như sau:

Về hành vi khách quan của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như: hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị địa điểm để sử dụng trái phép chất ma túy luôn được thực hiện bằng hình thức hành động phạm tội. Còn hành vi khách quan của tội chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì có thể được thực hiện bằng hình thức hành động hoặc không hành động phạm tội. Vì vậy, lỗi của người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy luôn là lỗi cố ý trực tiếp, còn đối với người phạm  tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy có thể là lỗi có ý trực tiếp hoặc có ý gián tiếp. Mặt khác, người có hành vi phạm tội chưa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy không chủ động đứng ra tổ chức sử dụng mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm cho người nào dù sử dụng trái phép chất ma túy

Mục đích phạm tội  là yếu tố khác nhau cơ bản nhất trong mặt khách quan của hai loại tội phạm này. Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuy nhằm mục đích chính là đưa trái phép chất ma tùy vào cơ thể người khác, con người phạm tôi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm cho người sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775